SÓC TRĂNG: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 05 NĂM 2021

Sóc Trăng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3.311,8km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 22 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc Trăng gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 353.399m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 719.017m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 648.067m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 1.433.339m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 674.546m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,05m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -12,61m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59801Z). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung - thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,48m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,34m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683030). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thếhạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,62m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,34m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683040). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q409040M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,83m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,21m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q409040M1). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 1 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,50m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,17m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59804Z). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT SÓC TRĂNG THÁNG 05 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 

Tác giả bài viết: DWRM