THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 05 NĂM 2021

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 37 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 414.586m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 276.380m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 1,77m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,57m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,42m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302F), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,71m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808030M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (Q003340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,56m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822030M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -21,32m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng, tuy nhiên có xu thế hạ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822030M1).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị trị hạ thấp nhất là 0,77m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,37m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,98m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808040) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,34m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -22,27m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng, tuy nhiên có xu thế hạ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong phạm vi thành phố, tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nước trung bình tháng 4 hạ không đáng kể 0,02m so với tháng 3. Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 05 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM