THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 12 NĂM 2021

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 37 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 414.586m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 276.380m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 1,26m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Q09902C) và giá trị hạ thấp nhất là 0,42m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302F). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,84m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302EM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,62m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 1,10m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (Q003340). Giá trị dâng cao nhất là 0,89m tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (Q007030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,20m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (Q003340), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,52m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp là 0,95m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,23m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,32m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,59m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,57m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,39m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1)

Trong phạm vi thành phố, tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nước trung bình tháng 11 dâng không đáng kể 0,05m so với tháng 10. Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM