THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 12 NĂM 2022

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 414.586m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 276.380m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Q09902B) và giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,23m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020) và sâu nhất là -7,61m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,38m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00202B) và sâu nhất là -17,16m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 mực nước có xu thế hạ

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00204A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,02m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1) và sâu nhất là -14,78m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,36m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T) và sâu nhất là -19,69m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,8m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605060) và sâu nhất là -11,53m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM