THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2022

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 414.586m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 276.380m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế không rõ ràng so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Q09902B) và giá trị dâng cao là 0,11m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,12m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q804020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,50m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 1,35m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,00m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00202B), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -21,04m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế dâng so với tháng 2. Giá trị hạ thấp là 0,36m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040) và giá trị dâng cao là 0,52m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00204A). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,22m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,37m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 1,04m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808040) và giá trị dâng cao là 0,21m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,19m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,30m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1)

Trong phạm vi thành phố, tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nước trung bình tháng 3 hạ không đáng kể 0,04m so với tháng 2. Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 4 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM