Tiền Giang : Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2021

Tiền Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.484,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới .

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tiền Giang gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 308.786m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 242.239m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 dâng và dâng hạ không đáng kể so với tháng 5. Giá trị dâng là 0,07m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,71m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,49m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 5. Giá trị dâng cao là 0,16m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622030) và giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,70m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,72m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621030). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,70m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,95m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622040). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622050).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,76m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,95m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621050). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế không rõ ràng so với tháng 5. Giá trị dâng cao là 0,09m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622060).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,54m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,93m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602060). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.
 
CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 7 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM