Vĩnh Long: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2021

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1479,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Long gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 208.704m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 363.889m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 382.564m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 276.438m3/ngày, tầng chứa nước n2 1 là 408.007m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 5 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209020) mực nước trung bình tháng 6 hạ không đáng kể 0,01m so với tháng 5. Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tại công trình Q209020 có xu thế dâng nhẹ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị hạ là 0,07m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402TM1). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,47m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402TM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,76m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209030). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tại công trình Q21402TM1 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402ZM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,03m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402ZM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,31m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20903Z). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,91m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214030M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,50m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209040). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế hạ tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214030M1) và có xu thế dâng tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209040).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ không đáng kể so với tháng 5.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,88m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20904T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,15m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214040M1). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.
 
CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH VĨNH LONG THÁNG 7 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM