Bộ TN-MT xử phạt 106 tổ chức hơn 17,2 tỷ đồng trong năm 2020

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Trong năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện được 137 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính đối với 106 tổ chức hơn 17,2 tỷ đồng.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trực thuộc bộ đã triển khai thực hiện 641 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.253 tổ chức.
 
Qua đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 751 tổ chức với tổng số tiền hơn 143,7 tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 803 triệu đồng, buộc bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng hơn 11.000 tỷ đồng.
 
Riêng năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện được 137 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 106 tổ chức với tổng số tiền là hơn 17,2 tỷ đồng.


 
Cụ thể, về thanh tra hành chính, giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 23 cuộc thanh tra, đối với 26 đơn vị trực thuộc, kiến nghị truy thu số tiền là 730 triệu đồng. Trong đó, năm 2020, Bộ thực hiện 2 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2 đơn vị trực thuộc.

Trong 5 năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã triển khai thực hiện 15 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của 15 ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban hành 47 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.
 
Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với lĩnh vực môi trường, trong năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 5 cuộc thanh tra đối với 40 tổ chức; qua đó đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 tổ chức với số tiền 4 tỷ 945 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 tổ chức được thanh tra năm 2019 với số tiền 7 tỷ 124 triệu đồng.
 
Trong lĩnh vực khoáng sản, năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 72 cuộc thanh tra, kiểm tra (có 50 cuộc kiểm tra đột xuất) đối với 251 tổ chức. Qua thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 58 tổ chức với số tiền 4 tỷ 910 triệu đồng.
 
Về lĩnh vực tài nguyên nước, năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 3 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 29 tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức với số tiền là 255 triệu đồng.../.
 
 

Tác giả bài viết: Hùng Võ (Vietnam+)